+31 22 88 55 001contact@lutjebroeker.nl

Privacy

Op deze pagina treft u de Privacy Verklaring aan van Lutjebroeker.nl. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Lutjebroeker.nl. Klik hier voor een overzicht van de activiteiten die onder Lutjebroeker.nl vallen.

Algemeen

Lutjebroeker.nl vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Lutjebroeker.nl houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door Lutjebroeker.nl worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
  1. Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  2. Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  3. Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op één van de Lutjebroeker.nl websites of, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van die website;
  4. Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Lutjebroeker.nl;
  5. Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  6. Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
  7. Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Lutjebroeker.nl op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
  8. Om te voldoen aan de op Lutjebroeker.nl van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Lutjebroeker.nl. Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende Lutjebroeker.nl producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere Lutjebroeker.nl producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot het Lutjebroeker.nl-concern behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Lutjebroeker.nl worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat Lutjebroeker.nl op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Lutjebroeker.nl zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan Lutjebroeker.nl uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die Lutjebroeker.nl ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal Lutjebroeker.nl uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van websites van Lutjebroeker.nl kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Lees hier meer over op ons cookie beleid.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken met de klantenservice van Lutjebroeker.nl-onderdelen kunnen worden opgenomen voor trainings- en coachingsdoeleinden. De opnames worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een website van Lutjebroeker.nl terecht komt op de site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen. Voor diensten van Lutjebroeker.nl waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat Lutjebroeker.nl de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

Lutjebroeker.nl respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Lutjebroeker.nl. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Lutjebroeker.nl, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Lutjebroeker.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Lutjebroeker.nl is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Lutjebroeker.nl.

Inzage, correctie en verwijdering gegevens en recht van verzet

Indien u een relatie met Lutjebroeker.nl heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres: Lutjebroeker.nl
Tav. Klantregistratie
Pastoor Gielenstraat 26a
1614 LM Lutjebroek
tel: +31 (0)22 88 55 001
U kunt ook een e-mail sturen via onze contact pagina.
Al uw online gegevens (administratief, persoonlijk, back-ups ect.) worden automatisch 180 dagen na het beëndigend van uw laatst afgenomen dienst volledig verwijderd.
U kunt ook
Administratieve documenten worden offline bewaard en niet langer dan dat strikt juridisch noodzakelijk volgens het Nederlandse recht.

Wijziging van deze Privacy Verklaring

Lutjebroeker.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.
Laatste wijziging: 01-12-2017 13:00:29.